Recenzenci

Adam Bosiacki

Maciej Chmieliński

Krystyna Chojnicka

Anna Citkowska-Kimla

Lech Dubel

Barbara Gola

Shinsuke Hosoda

Tytus Jaskułowski

Piotr Kimla

Ewa Kozerska

Michal Kubát

Małgorzata Łuszczyńska

Artur Łuszczyński

Anna Machnikowska

Marcin Niemczyk

Henryk Olszewski

Arkady Rzegocki

Joanna Sondel-Cedermas

Andrzej Szymański

Tomasz Tulejski

Alessandro Vitale

Roland Wittmann

Maria Zmierczak

 

 


Procedura recenzowania:


1. Teksty nadesłane podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji.
2. Po uzyskaniu akceptacji Rady Redakcyjnej Sekretarz Redakcji przesyła poszczególne teksty do oceny dwóm recenzentom.
3. Recenzentów Redakcja wybiera spośród specjalistów z danej dziedziny spoza jednostki, w której afiliowany jest Autor. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez Redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej.
4. W przypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest osoba afiliowana w instytucji zagranicznej.
4. Recenzje są przeprowadzane na zasadzie podwójnej anonimowości: zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają wzajemnie swoich tożsamości.
5. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej. Recenzja winna zawierać jednoznaczny wnioskiem o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może też kończyć się wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (naniesieniu poprawek) formalnych lub merytorycznych.
6. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obu recenzentów wysokiego poziom merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności i nowatorskiego charakteru.
7. Podstawą odrzucenia publikacji przez recenzenta jest w szczególności brak oryginalności tekstu lub jego niska wartość naukowo-poznawcza.
8. W przypadku, gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Rada Redakcyjna po zasięgnięciu opinii superrecenzenta.
9. Listę stałych recenzentów Redakcja raz do roku publikuje w „Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem" oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy